STATUS ANAK ANGKAT DALAM ISLAM

STATUS ANAK ANGKAT DALAM ISLAM

2 tahun 6 bulan 1 minggu 12 jam 3 menit yang lalu 10 Feb 2020 Artikel5518

Pendahuluan

Mengadopsi anak adalah fenomena yang sering dijumpai pada masyarakat kita, baik karena orang tersebut tidak memiliki keturunan, atau karena ingin menolong orang lain, ataupun karena sebab-sebab yang lain. Akan tetapi, karena ketidaktahuan sebagian kaum muslimin tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan ‘anak angkat’, maka masalah yang terjadi dalam hal ini cukup banyak dan memprihatinkan.

Misalnya: menisbahkan anak angkat tersebut kepada orang tua angkatnya, menyamakannya dengan anak kandung sehinga tidak memperdulikan batas-batas mahram, menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung, dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya.

Padahal, syariat Islam yang agung telah menjelaskan dengan lengkap dan gamblang hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini, sehingga jika kaum muslimin mau mempelajari petunjuk Allah Ta’ala dalam agama mereka maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut di atas.

Kebiasan mengadopsi anak adalah tradisi yang sudah ada sejak zaman Jahiliyah dan dibenarkan di awal kedatangan Islam1. Bahkan Rasulullah saw sendiri melakukannya. Sebelum diutus Allah swt sebagai nabi Beliau saw sudah mengadopsi Zaid bin Haritsah RA, kemudian Allah swt menurunkan larangan tentang perbuatan tersebut dalam firman-Nya,

 

Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)” (QS al-Ahzaab: 4).

Kemudian Allah saw memutuskan pengangkatan anak dan penisbatannya (kepada selain ayah kandungnya) dalam pertengahan surah al-Ahzaab:

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS al-Ahzaab: 40)”.

 

Status anak angkat dalam Islam

Firman Allah swt di atas menghapuskan kebolehan adopsi anak yang dilakukan pada zaman Jahiliyah dan awal Islam, maka status anak angkat dalam Islam berbeda dengan anak kandung dalam semua ketentuan dan hukumnya.

Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat Islam sehubungan dengan anak angkat yang berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah adalah sebagai berikut:

  1. Larangan menisbatkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya, berdasarkan firman Allah Ta’ala,

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu Dan tidak ada dosa bagimu terhadap apa yang kamu salah padanya, tetapi (yang ada dosanya adalah) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS al-Ahzaab: 5).

  1. Anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya, berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliyah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. ( HR al-Bukhari no. 3778), lihat juga kitab “Tafsir al-Qurthubi” (14/119).
  2. Anak angkat bukanlah mahram, sehingga jika anak angkat itu laki-laki maka wajib bagi ibu angkatnya maupun anak-anak perempuan kandungnya untuk memakai hijab yang menutupi aurat di depan anak angkat tersebut, sebagaimana seharusnya ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram, berbeda dengan kebiasaan di masa Jahiliyah.

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah RA tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah binti Suhail RA istri Abu Hudzaifah kepada Rasulullah saw dan dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah saw bersabda: ”Susukanlah dia agar engkau menjadi mahramnya dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu Hudzaifah”. (HR Muslim no. 1453, hadits yang semakna juga terdapat dalam Shahih al-Bukhari no. 3778, Lihat juga kitab “Tafsir Ibnu Katsir” (3/615).

  1. Diperbolehkannya bagi bapak angkat untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, sebagaimana firman Allah saw:

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Tahanlah terus isterimu dan bertaqwalah kepada Allah”, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu’min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya (menceraikannya). Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi” (QS al-Ahzab: 37).

Anak angkat yang dimaksud dalam Ayat ini adalah Zaid bin Haritsah yang dipanggil “Zaid bin Muhammad” (di jaman Jahiliyah), karena Rasulullah saw telah mengangkatnya sebagai anak, sampai turun firmaan Allah swt: Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak (kandung) mereka” (QS al-Ahzaab: 5).Maka setelah itu dia dipanggil “Zaid bin Haritsah”.

Adapun istri Zaid bin Haritsah dalam ayat ini adalah Zainab binti Jahsy RA, putri bibi Rasulullah saw. Telah terlintas dalam hati Rasulullah saw bahwa jika Zaid menceraikannya maka beliau  akan menikahinya. Kemudian Allah mentakdirkan terjadinya sesuatu antara Zaid dengan istrinya tersebut yang membuat Zaid mendatangi Rasulullah saw dan meminta izin kepada beliau  untuk menceraikan istrinya, lalu Allah swt menikahkan Rasulullah saw dengan Zainab binti Jahsy RA sebagaimana ayat tersebut di atas. (Kitab “Taisiirul Kariimir Rahmaan” hal. 665)

Memanggil ‘anak atau nak’ kepada orang lain

Hal ini diperbolehkan dan sama sekali tidak termasuk perkara yang dilarang dalam ayat di atas. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri melakukannya, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits yang shahih, di antaranya:

– Dari Ibnu Abbas RA dia berkata: Ketika malam (menginap) di Muzdalifah, kami anak-anak kecil keturunan Abdul Muththalib datang kepada Rasulullah saw (dengan menunggangi) keledai, lalu beliau menepuk paha kami dan bersabda: “Wahai anak-anak kecilku, janganlah kalian melontar Jamrah ‘aqabah (pada hari tanggal 10 Dzulhijjah) sampai matahari terbit”. (HR Abu Dawud (no. 1940), Ibnu Majah (no. 3025) dan Ahmad (1/234), dinyatakan shahih oleh syaikh al-Albani)

– Dari Anas bin Malik RA dia berkata: Rasulullah saw pernah berkata kepada: “Wahai anakku”. (HR Muslim no.2151, “Tafsir Ibnu Katsir” (3/615).

Oleh karena itu, imam an-Nawawi dalam kitab “Sahih Muslim” (3/1692) mencantumkan hadits ini dalam bab: Bolehnya seseorang berkata kepada selain anaknya: “Wahai anakku”, dan dianjurkannya hal tersebut untuk menunjukkan kasih sayang.

 

Solusi Agar Anak Angkat Jadi Mahram

Ada 2 cara agar anak angkat bisa menjadi mahram ini

Pertama, Mengambil anak angkat dari pihak yang masih ada hubungan keluarga dengan istri atau suami. Misalnya, jika ingin mengambil anak angkat perempuan, maka bisa dicari anak perempuan dari saudara suami (keponakan suami). Karena keponakan, maka dia mahram. Jika ingin mengambil anak laki-laki, maka bisa mengambil anak laki-laki dari saudara kandung istri. Sehingga status istri adalah mahram bagi anak laki-laki tersebut karena istri adalah bibinya.

Kedua, Dijadikan hubungan mahram karena per-susuan, Dalam hadis dari Ibnu Abbas RA, Nabi saw bersabda:

“Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab.” (HR. Bukhari 2645)

Sehingga hubungan perususuan tidak hanya anak susu atau saudara susu, tapi juga mencakup hubungan yang lainnya. Maka jika anak angkat itu disusui oleh istri adik  maka hubungan mahram anak itu dengan kita adalah paman persusuan.

Penutup

Demikianlah penjelasan singkat tentang hukum mengadopsi anak dalam Islam dan solusi kemahraman. Meskipun jelas ini bukan berarti agama Islam melarang umatnya untuk berbuat baik dan menolong anak yatim dan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang. Yang dilarang dalam Islam adalah sikap berlebihan terhadap anak angkat seperti yang dilakukan oleh orang-orang di jaman Jahiliyah.

Demikianlah, semoga Allah swt melimpahkan taufik dan kemudahan kepada kita untuk mencapai keridhaan-Nya dengan melaksanakan semua kebaikan dalam agama-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.

Dr. H. M. Amar Adly, Lc, MA

Ketua Komisi Fatwa MUI Medan